BLOON spelling basisonderwijs rt dyslexie

naar overzicht leerlingen naar overzicht woordenlijsten berichten sturen naar leerlingen feedback/vragen formulier hoe beginnen met www.bloon.nl account instellingen uitloggen als begeleider

 


Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de Overeenkomst van de Gebruiker met Bloon en elk gebruik van de Website van Bloon dat via een Begeleider - of Oefenaccount wordt gemaakt. Bloon adviseert de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden aandachtig door te nemen zodat de Gebruiker weet welke rechten en verplichtingen hij heeft.

Artikel 1 Definities
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Bloon;
Begeleider: de natuurlijke persoon die via een Begeleideraccount gebruik maakt van de Dienst als begeleider van een of meerdere Leerlingen;
Begeleideraccount: de persoonlijke en afgeschermde omgeving van de Begeleider binnen de Website waartoe de Begeleider toegang heeft na het invoeren van zijn Inloggegevens;
Bloon: bloon.nl B.V, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 67920713.
Content: het oefenmateriaal en instructies dat door Bloon of door de Begeleider op de Website is geplaatst; Content mag geen persoonsgegevens bevatten.
Dienst: de dienst die Bloon aan de Begeleider en Leerling verleent op basis van de tussen Bloon en de Begeleider gesloten Overeenkomst. De Dienst bestaat uit het beschikbaar maken en aanbieden van een Website, waarop Bloon en de Begeleider Content plaatst zoals nader omschreven op de Website;
Gebruiker: een Begeleider of Leerling;
Inloggegevens: het mailadres en het wachtwoord waarmee de Begeleider toegang krijgt tot zijn Begeleideraccount;
Leerling: de natuurlijke persoon die via een Oefenaccount gebruik maakt van de Dienst;
Oefenaccount: een Account welke door een of meerdere leerlingen kan worden gebruikt. De naam van een Oefenaccount is een nickname;
Overeenkomst: de overeenkomst die de Begeleider met Bloon heeft gesloten;
Website: www.bloon.nl, www.bloon-methode.nl en onderliggende pagina‘s;

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen de Begeleider met Bloon, elk gebruik dat de Gebruiker van de Dienst maakt en alle rechtshandelingen of rechtsverhoudingen tussen de Gebruiker en Bloon.
2.2 Bloon is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn. Indien de Gebruiker de Website blijft gebruiken na wijziging of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde of aangevulde Algemene Voorwaarden, is het de Gebruiker niet langer toegestaan om de Website te gebruiken en dient de Begeleider de Overeenkomst te beëindigen.

Artikel 3 Toegang tot de Dienst
3.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet u een Begeleideraccount aanmaken.
3.2 Een Begeleider kan een of meerdere Oefenaccounts aanmaken.
3.3 De Gebruiker dient zijn Inloggegevens geheim te houden. Zodra de Gebruiker weet of vermoedt dat zijn Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, is de gebruiker verplicht doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegvens.
3.4 Bloon is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens haar Gebruikers (onderdelen van) de Dienst, de Website en/of de Content (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is.
3.5 Bloon garandeert niet dat de Website en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. Storingen kunnen mede, maar niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Bloon is jegens haar Gebruikers op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst of de Website.

Artikel 4 Gebruik van de Dienst
4.1 De Dienst bestaat uit het beschikbaar stellen van een Website. Op de Website kunnen Begeleiders Content plaatsen, kunnen de Leerlingen oefenen met de aanwezige Content.
4.2 Het gebruik van de Dienst door de Gebruiker mag niet:
a. op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn;
b. gebruik maken van persoonsgegevens in de Content of in de naam van een Groepsaccount;
b. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website, de Dienst en/of de computersystemen van Bloon te omzeilen;
c. een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de Website leggen of de functionaliteiten daarvan belemmeren;
d. naar de mening van Bloon in strijd met de goede zeden of goede smaak zijn;
e. de belangen en goede naam van Bloon kunnen schaden.
4.3 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die Bloon ten dienste staan, is Bloon te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van de Gebruiker in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, Accounts tijdelijk of blijvend te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om de Dienst te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:
(i) de Gebruiker handelt in strijd met deze Algemene Voorwaarden;
(ii) de Gebruiker handelt in strijd met de Overeenkomst of de Overeenkomst eindigt om welke reden dan ook;
(iii) Bloon van mening is dat handelingen van de Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan zichzelf, Bloon of anderen kunnen toebrengen.
Bloon zal hiervoor in geen geval aansprakelijk zijn.

Artikel 5 Vergoeding
5.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, is de Gebruiker geen vergoeding verschuldigd aan Bloon.

Artikel 6 Garanties
6.1 De Gebruiker aanvaard dat de Dienst alleen de functionaliteiten, Content en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (op “as is” basis). Bloon geeft geen garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, volledigheid, integriteit en juistheid van de Content en de Dienst. Bloon is dan ook niet verplicht om bepaalde functionaliteit en/of Content op verzoek toe te voegen aan de Website.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
7.1 Bloon is slechts aansprakelijk voor eventuele directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Onder directe schade wordt niet verstaan een boete opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
a. schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken ('zaakschade');
b. redelijke en aantoonbare kosten om Bloon er toe te manen de overeenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
c. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
d. redelijke en aantoonbare kosten die Begeleider heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
7.2 De aansprakelijkheid is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Bloon in het betreffende geval uitkeert. Indien, om welke reden dan ook, de verzekeraar van Bloon niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Bloon per schade toebrengende gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat de gebruiker betaald heeft voor het gebruik van de dienst voor 1 maand.
7.3 De aansprakelijkheid van Bloon voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet behalen van marketingdoelen, schade verband houdende met het gebruik van door gebruiker voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, datalekken, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
7.4 Tenzij nakoming door Bloon blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Bloon wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Gebruiker Bloon onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Bloon ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Bloon in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
7.5 Iedere vordering tot schadevergoeding door Gebruiker tegen Bloon die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
7.6 Gebruiker vrijwaart Bloon tegen aanspraken van derden, waaronder betrokkenen, in verband met het toerekenbaar tekortschieten van Bloon in de nakoming van de overeenkomst.
7.7 Het gebruik van de Dienst geschiedt voor risico van de Gebruiker. Bloon staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.
7.8 Bloon heeft de website voorzien van uitgebreide instructies voor het gebruik van de website. Bloon is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze instructies niet worden nageleefd.
7.9 Aan de kwaliteit van de Dienst wordt veel aandacht besteed. Bloon kan echter niet instaan voor de continue beschikbaarheid van de Dienst, voor de juistheid van al de op de website voorkomende gegevens en/of het voorkomen van ongeautoriseerd gebruik daarvan door derden. De website kan technische onjuistheden of andere fouten bevatten.
7.10 De Begeleider mag geen persoonsgegevens in de Content plaatsen. De Begeleider vrijwaart Bloon voor alle boetes en aanspraken van derden die verband houden met persoonsgegevens die hij in de Content geplaatst heeft.
7.11 De Begeleider mag geen volledige voornaam en/of achternaam van een Leerling gebruiken voor de naam en/of wachtwoord van een Oefenaccount (initialen zijn wel toegestaan). De Begeleider vrijwaart Bloon voor alle boetes en aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de volledige voornaam en/of achternaam van een Leerling in de naam en/of wachtwoord van een Oefenaccount.

Artikel 8 Inwerkingtreding, beëindigd en duur
8.1 De Overeenkomst treedt in werking zodra de Begeleider zijn eerste Begeleideraccount heeft aangemaakt.
8.2 De Overeenkomst wordt beëindigd zodra alle Begeleideraccounts van een Begeleider zijn verwijderd.
8.3 Een Begeleider kan zelf zijn eigen Begeleideraccount verwijderen.
8.4 Een Begeleideraccount wordt automatisch verwijderd als het Begeleideraccount 230 dagen niet gebruikt is door de Begeleider. De Begeleider krijgt 30 dagen voor deze automatische beëindiging een waarschuwing via email. Automatische verwijdering kan voorkomen worden door regelmatig, bijvoorbeeld eens per halfjaar, in te loggen op het Begeleideraccount.
8.5 Bij de beëindiging van een Begeleideraccount worden alle aan dit account gekoppelde Content en Oefenaccounts vernietigd.

Artikel 9 Privacy
9.1 De gegevens die de Gebruiker verstrekt tijdens het gebruik van de Dienst zullen op een veilige manier worden verwerkt en gebruikt conform de Privacy verklaring
9.2 Partijen die persoonsgegevens willen laten verwerken door bloon kunnen met ons een bewerkersovereenkomst afsluiten. Wij gebruiken hiervoor de modelovereenkomst (versie 2.0) van het privacy convenant (www.privacyconvenant.nl). U kunt op onze site, na het inloggen als begeleider, een aanvraag indienen voor deze overeenkomst.

Artikel 10 Auteursrechten
10.1 Het is niet toegestaan de website na te bouwen.

Artikel 11 Overig
11.1 Bloon mag rechten en verplichtingen die uit de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst voortvloeien, overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen.
11.2 Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.
11.3 Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar Bloon gevestigd is.


Versie 1.6
31 januari 2018


Ga terug naar het hoofdscherm